متراژ


هزینه ها در این روش به نسبت متراژ هر واحد تقسیم و یا ضرب می گردد

  تعداد نفرات


هزینه ها در این روش به نسبت تعداد نفرات تقسیم و یا ضرب می گردد

  تعداد واحدها


هزینه ها در این روش به نسبت تعداد واحدها تقسیم و یا ضرب می گردد

  هزینه امکانات


هزینه های آسانسور،پارکینگ ، سالن اجتماعات ، استخر ، باشگاه ورزشی ، اجاره انباری و ... را میتوان به واحدهایی که دارای این امکانات می باشند منظور نمود

  مالک و ساکن(مستاجر و واحدهای خالی)


هزینه ها را میتوان به تفکیک ساکن(مستاجر) و یا مالک یا واحدهای خالی ثبت و تقسیم نمود

  دارای آسانسور، پارکینگ یا انباری


امکان تقسیم هزینه ها بر اساس استفاده یا عدم استفاده از آسانسور و دارا بودن پارکینگ یا انباری

  مبلغ دلخواه


امکان ایجاد بدهی با مبلغ دلخواه بصورت گروهی یا با استفاده از فایل

  تیپ بندی، بلوک بندی


بدهی را میتوان بر اساس تیپ واحدها یا بلوک آنها ایجاد نمود